Kabuki actor, Kawarazaki Gonjuro plays the role of danshichi Kurobei inthe play"Natsu-matsuri Naniwa Kagami"

 Kunisada 1786-1865

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Home | Back to Gallery | Next