Kabuki actor, Bando Banroku is in the role of waka-no-mono Roku - 1870

 Kunichika 1835-1900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Home | Back to Gallery | Next