Kabuki actor KawarazakiGonjuro in the role of Agemaki-no-Sukeroku in the play "Sukeroku Yukari no Edo-zakura" - 1862 

  Kunisada1786-1865

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Home | Back to Gallery | Next